Price: $23.00

Ingredients

  • Black olives
  • Buffalo mozzarella
  • Cherry tomatoes
  • Double tomato sauce
  • Fresh basil
  • Oregano